21:02 EST Thứ ba, 23/01/2018

Trang chủ » Thông tin tư liệu » Tư liệu viễn thám

Thống kê dữ liệu ảnh viễn thám quý 2 từ 01/04/2015 đến 30/06/2015 
 
STT Thư Mục Ảnh Phiên Hiệu Ảnh Loại Ảnh Thời Gian Thu Độ Phân Giải Độ Phủ Mây
1 View V20150402_033519X_1A VNREDSAT1 2015-04-02 03:35:19 2.5m 10%-25%
2 View V20150402_033521X_1A VNREDSAT1 2015-04-02 03:35:21 2.5m <10%
3 View V20150402_033524X_1A VNREDSAT1 2015-04-02 03:35:24 2.5m <10%
4 View V20150402_033526X_1A VNREDSAT1 2015-04-02 03:35:26 2.5m <10%
5 View V20150402_033529X_1A VNREDSAT1 2015-04-02 03:35:29 2.5m <10%
6 View V20150402_033906X_1A VNREDSAT1 2015-04-02 03:39:06 2.5m 10%-25%
7 View V20150403_041228X_1A VNREDSAT1 2015-04-03 04:12:28 2.5m 10%-25%
8 View V20150403_041230X_1A VNREDSAT1 2015-04-03 04:12:30 2.5m 10%-25%
9 View V20150403_041233X_1A VNREDSAT1 2015-04-03 04:12:33 2.5m 10%-25%
10 View V20150404_031459X_1A VNREDSAT1 2015-04-04 03:14:59 2.5m 10%-25%
11 View V20150404_031502X_1A VNREDSAT1 2015-04-04 03:15:02 2.5m 10%-25%
12 View V20150407_032652X_1A VNREDSAT1 2015-04-07 03:26:52 2.5m 10%-25%
13 View V20150407_032808X_1A VNREDSAT1 2015-04-07 03:28:08 2.5m <10%
14 View V20150410_034300X_1A VNREDSAT1 2015-04-10 03:43:00 2.5m 10%-25%
15 View V20150410_034302X_1A VNREDSAT1 2015-04-10 03:43:02 2.5m <10%
16 View V20150412_031838X_1A VNREDSAT1 2015-04-12 03:18:38 2.5m 10%-25%
17 View V20150412_031840X_1A VNREDSAT1 2015-04-12 03:18:40 2.5m 10%-25%
18 View V20150413_035325X_1A VNREDSAT1 2015-04-13 03:53:25 2.5m <10%
19 View V20150413_035327X_1A VNREDSAT1 2015-04-13 03:53:27 2.5m <10%
20 View V20150413_035330X_1A VNREDSAT1 2015-04-13 03:53:30 2.5m <10%
21 View V20150413_035332X_1A VNREDSAT1 2015-04-13 03:53:32 2.5m <10%
22 View V20150413_035335X_1A VNREDSAT1 2015-04-13 03:53:35 2.5m <10%
23 View V20150415_033159X_1A VNREDSAT1 2015-04-15 03:31:59 2.5m <10%
24 View V20150415_033202X_1A VNREDSAT1 2015-04-15 03:32:02 2.5m 10%-25%
25 View V20150415_033204X_1A VNREDSAT1 2015-04-15 03:32:04 2.5m <10%
26 View V20150415_033207X_1A VNREDSAT1 2015-04-15 03:32:07 2.5m <10%
27 View V20150415_033209X_1A VNREDSAT1 2015-04-15 03:32:09 2.5m <10%
28 View V20150415_033211X_1A VNREDSAT1 2015-04-15 03:32:11 2.5m <10%
29 View V20150415_033214X_1A VNREDSAT1 2015-04-15 03:32:14 2.5m <10%
30 View V20150415_033216X_1A VNREDSAT1 2015-04-15 03:32:16 2.5m <10%
31 View V20150415_033219X_1A VNREDSAT1 2015-04-15 03:32:19 2.5m <10%
32 View V20150415_033221X_1A VNREDSAT1 2015-04-15 03:32:21 2.5m <10%
33 View V20150415_033224X_1A VNREDSAT1 2015-04-15 03:32:24 2.5m <10%
34 View V20150415_033226X_1A VNREDSAT1 2015-04-15 03:32:26 2.5m <10%
35 View V20150415_033229X_1A VNREDSAT1 2015-04-15 03:32:29 2.5m <10%
36 View V20150415_033231X_1A VNREDSAT1 2015-04-15 03:32:31 2.5m <10%
37 View V20150415_033233X_1A VNREDSAT1 2015-04-15 03:32:33 2.5m 10%-25%
38 View V20150416_040552X_1A VNREDSAT1 2015-04-16 04:05:52 2.5m 10%-25%
39 View V20150416_040742X_1A VNREDSAT1 2015-04-16 04:07:42 2.5m 10%-25%
40 View SPOT6_MS_201504040326276_SEN_1279977101 SPOT6 2015-04-04 1.5m <10%
41 View SPOT7_MS_201504050319462_SEN_1279978101 SPOT7 2015-04-05 1.5m 10%-25%
42 View V20150420_032103X_1A VNREDSAT1 2015-04-20 03:21:03 2.5m <10%
43 View V20150420_032106X_1A VNREDSAT1 2015-04-20 03:21:06 2.5m <10%
44 View V20150420_032256X_1A VNREDSAT1 2015-04-20 03:22:56 2.5m 10%-25%
45 View V20150501_033650X_1A VNREDSAT1 2015-05-01 03:36:50 2.5m 10%-25%
46 View V20150501_033652X_1A VNREDSAT1 2015-05-01 03:36:52 2.5m 10%-25%
47 View V20150501_033655X_1A VNREDSAT1 2015-05-01 03:36:55 2.5m 10%-25%
48 View V20150501_033845X_1A VNREDSAT1 2015-05-01 03:38:45 2.5m 10%-25%
49 View V20150501_033847X_1A VNREDSAT1 2015-05-01 03:38:47 2.5m 10%-25%
50 View V20150501_033850X_1A VNREDSAT1 2015-05-01 03:38:50 2.5m 10%-25%
51 View V20150501_033852X_1A VNREDSAT1 2015-05-01 03:38:52 2.5m 10%-25%
52 View V20150502_041320X_1A VNREDSAT1 2015-05-02 04:13:20 2.5m 10%-25%
53 View V20150502_041325X_1A VNREDSAT1 2015-05-02 04:13:25 2.5m 10%-25%
54 View V20150504_035228X_1A VNREDSAT1 2015-05-04 03:52:28 2.5m 10%-25%
55 View V20150504_035231X_1A VNREDSAT1 2015-05-04 03:52:31 2.5m 10%-25%
56 View V20150504_035404X_1A VNREDSAT1 2015-05-04 03:54:04 2.5m 10%-25%
57 View V20150509_034101X_1A VNREDSAT1 2015-05-09 03:41:01 2.5m 10%-25%
58 View V20150509_034103X_1A VNREDSAT1 2015-05-09 03:41:03 2.5m 10%-25%
59 View V20150509_034108X_1A VNREDSAT1 2015-05-09 03:41:08 2.5m 10%-25%
60 View V20150509_034110X_1A VNREDSAT1 2015-05-09 03:41:10 2.5m 10%-25%
61 View V20150509_034113X_1A VNREDSAT1 2015-05-09 03:41:13 2.5m 10%-25%
62 View V20150511_031925X_1A VNREDSAT1 2015-05-11 03:19:25 2.5m 10%-25%
63 View V20150514_033049X_1A VNREDSAT1 2015-05-14 03:30:49 2.5m <10%
64 View V20150514_033051X_1A VNREDSAT1 2015-05-14 03:30:51 2.5m <10%
65 View V20150514_033054X_1A VNREDSAT1 2015-05-14 03:30:54 2.5m 10%-25%
66 View V20150514_033205X_1A VNREDSAT1 2015-05-14 03:32:05 2.5m 10%-25%
67 View V20150514_033209X_1A VNREDSAT1 2015-05-14 03:32:09 2.5m <10%
68 View V20150514_033212X_1A VNREDSAT1 2015-05-14 03:32:12 2.5m <10%
69 View V20150514_033214X_1A VNREDSAT1 2015-05-14 03:32:14 2.5m <10%
70 View V20150517_034444X_1A VNREDSAT1 2015-05-17 03:44:44 2.5m <10%
71 View V20150517_034447X_1A VNREDSAT1 2015-05-17 03:44:47 2.5m <10%
72 View V20150517_034449X_1A VNREDSAT1 2015-05-17 03:44:49 2.5m <10%
73 View V20150517_034452X_1A VNREDSAT1 2015-05-17 03:44:52 2.5m 10%-25%
74 View V20150517_034454X_1A VNREDSAT1 2015-05-17 03:44:54 2.5m 10%-25%
75 View V20150519_032148X_1A VNREDSAT1 2015-05-19 03:21:48 2.5m 10%-25%
76 View V20150525 _ 034847X_1A VNREDSAT1 2015-05-25 03:48:47 2.5m 10%-25%
77 View V20150527 _ 032428X_1A VNREDSAT1 2015-05-27 03:24:28 2.5m <10%
78 View V20150527 _ 032430X_1A VNREDSAT1 2015-05-27 03:24:30 2.5m <10%
79 View V20150527 _ 032433X_1A VNREDSAT1 2015-05-27 03:24:33 2.5m <10%
80 View V20150527 _ 032435X_1A VNREDSAT1 2015-05-27 03:24:35 2.5m 10%-25%
81 View V20150527 _ 032438X_1A VNREDSAT1 2015-05-27 03:24:38 2.5m 10%-25%
82 View V20150530 _ 033448X_1A VNREDSAT1 2015-05-30 03:34:48 2.5m 10%-25%
83 View V20150530 _ 033453X_1A VNREDSAT1 2015-05-30 03:34:53 2.5m 10%-25%
84 View V20150607 _ 033849X_1A VNREDSAT1 2015-06-07 03:38:49 2.5m 10%-25%
85 View V20150607 _ 033851X_1A VNREDSAT1 2015-06-07 03:38:51 2.5m 10%-25%
86 View V20150607 _ 033854X_1A VNREDSAT1 2015-06-07 03:38:54 2.5m 10%-25%
87 View V20150607 _ 034044X_1A VNREDSAT1 2015-06-07 03:40:44 2.5m 10%-25%
88 View V20150607 _ 034046X_1A VNREDSAT1 2015-06-07 03:40:46 2.5m <10%
89 View V20150607 _ 034049X_1A VNREDSAT1 2015-06-07 03:40:49 2.5m <10%
90 View V20150607 _ 034051X_1A VNREDSAT1 2015-06-07 03:40:51 2.5m 10%-25%
91 View V20150610 _ 035343X_1A VNREDSAT1 2015-06-10 03:53:43 2.5m 10%-25%
92 View V20150610 _ 035345X_1A VNREDSAT1 2015-06-10 03:53:45 2.5m 10%-25%
93 View V20150612 _ 032955X_1A VNREDSAT1 2015-06-12 03:29:55 2.5m <10%
94 View V20150612 _ 032958X_1A VNREDSAT1 2015-06-12 03:29:58 2.5m <10%
95 View V20150612 _ 033000X_1A VNREDSAT1 2015-06-12 03:30:00 2.5m <10%
96 View V20150615 _ 034326X_1A VNREDSAT1 2015-06-15 03:43:26 2.5m 10%-25%
97 View V20150615 _ 034334X_1A VNREDSAT1 2015-06-15 03:43:34 2.5m 10%-25%
98 View V20150628_033535X_1A VNREDSAT1 2015-06-28 03:35:35 2.5m 10%-25%
99 View V20150628_033723X_1A VNREDSAT1 2015-06-28 03:37:23 2.5m <10%
100 View V20150628_033725X_1A VNREDSAT1 2015-06-28 03:37:25 2.5m <10%
101 View V20150628_033728X_1A VNREDSAT1 2015-06-28 03:37:28 2.5m <10%
102 View V20150628_033730X_1A VNREDSAT1 2015-06-28 03:37:30 2.5m 10%-25%
103 View V20150628_033732X_1A VNREDSAT1 2015-06-28 03:37:32 2.5m 10%-25%
104 View V20150628_034002X_1A VNREDSAT1 2015-06-28 03:40:02 2.5m 10%-25%
 

Thông tin về bài viết
Tiêu đề bài viết:
Thống kê dữ liệu ảnh viễn thám quý 2 từ 01/04/2015 đến 30/06/2015
Tác giả:
Thuộc chủ đề:
Thông tin tư liệu » Tư liệu viễn thám
Gửi lên:
29/03/2016 05:34
Cập nhật:
29/03/2016 06:09
Thông tin bản quyền:
Dung lượng file đính kèm:
Đã xem:
253
Đã tải về:
0
Đã thảo luận:
0
Tải về
 
Chuyên mục Viễn thám
Quá trình phóng vệ tinh của NASA
Chiến dịch làm cho TG sạch hơn 2013

Liên kết WebSite

Thống kê truy cập

LOZA.VN Đang truy cập : 30


1 Hôm nay : 1072

2 Tháng hiện tại : 16023

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1453526

Dong phuc Máy làm đá viên mini Máy làm đá tuyết Hải âu máy làm đá sạch